Vespa Club Bilzen Deze pagina is momenteel niet actie Huishoudelijk reglement


 1 Reden


Het huishoudelijk reglement (HR) werd opgesteld in overeenstemming met de statuten van de Vespa club Bilzen. Het tracht te voorzien in alle gevallen die niet geregeld worden door de statuten. Dit huishoudelijk reglement specificeert de rechten en plichten van de leden van de Vespa club Bilzen. Het heeft voor de leden van de vereniging dezelfde bindende kracht als de statuten.


 2 Bevoegdheid


Voor inbreuken op onderhavig reglement heeft de bestuursraad bevoegdheid.


 3 Doel


Alle beslissingen van de beleidsorganen zijn bindend t.o.v. de leden, hetzij vanaf de bekendmaking in het verslag van de algemene vergadering, hetzij door bekendmaking bij wijze van omzendbrief, hetzij door individuele aanzegging per brief, hetzij door e-mail.


 4 Voorwaarden om lid te zijn of worden


- In het bezit zijn van Een  type Vespa of Piaggio.


- In regel zijn met de wettelijke bepalingen en regelgevingen betreffende motor- of bromfietsen (rijbewijs, inschrijvingsbewijs,       gelijkvormigheidsattest en verzekering…).


- De verkeerswetgeving respecteren, o.a.:

 

  1. de bij wet voorgeschreven kledij en helm (ook de passagier) dragen;
  2. voor een rood verkeerslicht stoppen;
  3. zich houden aan de snelheidslimieten;
  4. de instructies van begeleiders/wegkapiteins opvolgen;
  5. …….


- Zowel de bestuurder als de passagier moeten lid zijn om deel te nemen aan de clubactiviteiten.


- Alvorens lid te worden mag je deelnemen aan 2 activiteiten om het clubleven te ervaren. De 3de keer ben je verplicht om lid te worden.  Zolang je geen lid bent, kan je niet genieten van eventuele traktaties of andere financiële tussenkomsten van de club.


- Door het voldoen aan de voorwaarden van het lidmaatschap ontlasten alle leden en kandidaat-leden het bestuur van Vespa     Club Bilzen van alle verantwoordelijkheid in geval van ongeval of schade veroorzaakt voor, tijdens of na een clubactiviteit.

 

 5 Lidmaatschap verwerven


- Na betaling van het lidgeld (en het invullen van het verplichte document met alle administratieve gegevens) ben je lid voor het lopende kalenderjaar. Dit na aanvaarding door het bestuur.

De betaling van het lidgeld geldt voor het geldend werkjaar van 01/01 tot 31/12

Betalingen na 1 oktober gelden als lidgeld voor het lopende en het volgende kalenderjaar.

Het lidgeld voor het volgende jaar (en het invullen van het administratief document) dient gestort voor 1 Dec van het lopende jaar. Dit om de ledenlijst en betaling te kunnen uitvoeren aan Vespa Club Belgie.

Bij niet naleving van deze voorwaarden verliest het lid alle rechten binnen de club.


- Door betaling van het lidgeld ga je akkoord met het huishoudelijk reglement van de club en de statuten.


- Je gegevens worden opgenomen in de ledenlijst die voldoet aan de regels van de privacywetgeving.


- Als lid van VC Bilzen ben je automatisch lid van Vespa Club België. Hierin is geen keuze mogelijk. hiervan ontvang je jaarlijks   een lidkaart.

 

 6 Wegkapiteins – verloop van de rit van de rit

 

Wegkapiteins

De wegkapiteins van VC Bilzen zorgen ervoor dat de rit vlot en vooral veilig verloopt .Zij regelen het verkeer zodat de leden van VC Bilzen zonder hinder kunnen genieten van het Vespagevoel .Zij zijn uitgerust met de wettelijk voorziene fluohesjes ( waarop met zwarte letters op de rug het woord WEGKAPITEIN staat) en handbordjes C3 .

Op weg

Voorafgaandelijk aan een rit zullen de wegkapiteins, alsook de andere deelnemers gebriefd worden over het verloop van de tocht/rit.

Instructies van de  wegkapiteins altijd op volgen .

Kijk regelmaat je Vespa na, controleer je banden ,bandenspanning, oliepeil enz….

Zorg voor regenkledij.

Kom op tijd en met een volle tank op een rit, dit om eindeloos wachten te voorkomen .

Rij steeds geschrankt en niet vlak naast elkaar, tenzij de omstandigheden dit niet toelaten.

Zorg steeds voor een opening van 10 meter tussen rit-leider en de groep. Zo kunnen de wegkapiteins vlot invoegen .

Voldoende afstand houden (voor plotse rem-en/of afslagmaneuvers) .

Inhalen vermijden !! (uitgezonderd de wegkapiteins)

Organiseren van privéritten

Het organiseren van een privé rit door leden is uiteraard geen enkel probleem . Laat  zeker het bestuur even weten wanneer je rit is en wij plaatsen deze op onze kalender . Zo kunnen we het samenvallen van ritten vermijden. Na goedkeuring zal de rit worden opgenomen op de kalender.

Eigen ritten aankondigen via sociale media op een dag van een clubrit is verboden en leidt tot verwijdering uit de club .

 

 

 7 Statuten van de Vespa Club Bilzen

 

Vespa Club Bilzen is een vzw. Je kan de statuten inkijken op de website of via de publicaties in het Staatsblad online.

 

 8 Clubinformatie


Via het opgegeven e-mailadres houden we je op de hoogte van de clubactiviteiten en ontvang je mededelingen.
Clubnieuws is ook te vinden op onze website www.vespaclubbilzen.be.

Ook zijn er de facebookgroepen Ritten Vespa Club Bilzen (voor de leden) en Vespa Club Bilzen (openbaar)


 9 Uitsluiting


De bestuursraad heeft het recht om iemand te weigeren of te schorsen:
Het bestuur van Vespa Club Bilzen heeft het voorrecht om aanvragen voor lidmaatschap te weigeren.

- Als de reglementen of toelatingsvoorwaarden niet worden nageleefd, kan het bestuur een lid met onmiddellijke ingang uitsluiten van alle clubactiviteiten zonder terugbetaling van het lidgeld.
- Bij wangedrag of agressief gedrag of als een lid schade berokkent aan de club of één van zijn leden, zal dezelfde sanctie worden uitgevoerd.